Od 5 września ruszył nabór najpopularniejszego instrumentu dotacyjnego nadzorowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W nowym konkursie wprowadzone zostały zmiany mające ułatwić przedsiębiorcom aplikowanie o wsparcie. Nowością jest podział naboru na IV rundy, w ramach których „zbierane” będą wnioski:

  • I runda: 5 września – 30 września br.
  • II runda: 1 października - 31 października br.
  • III runda: 1 listopada – 31 grudnia br.
  • IV runda: 1 stycznia – 28 lutego 2018 r.

Warto jednak zaznaczyć, że taki schemat realizacji naboru wcale nie gwarantuje, że dla przedsiębiorców czekających ze złożeniem wniosku do ostatniej rundy wystarczy pieniędzy. Budżet całego konkursu jest bardzo duży – łącznie 1,15 mld złotych – ale tak jak w poprzednich konkursach tego programu należy spodziewać się znacznego zainteresowania. Zgodnie z opublikowanym przez PARP regulaminem całościowy budżet nie będzie dzielony na rundy, więc teoretycznie nie można wykluczyć sytuacji, że wyczerpie się wraz z zakończeniem oceny projektów złożonych do 30 września br.

Przedsiębiorcy, którzy są na to gotowi i mają dobrze przygotowane projekty, powinni składać wnioski bez zbędnej zwłoki.

Które kryteria są kluczowe?

W związku ze spodziewanym dużym zainteresowaniem konkursem warto zwrócić uwagę, aby nasz projekt był przemyślany i odpowiadał na najważniejsze kryteria oceny. Oczywiście każdy w pierwszej kolejności zwraca uwagę na kryteria związane z poziomem innowacyjności, wynikami prac badawczo-rozwojowych, które planujemy wdrożyć czy też zdobyciem praw własności intelektualnej. Są jednak jeszcze inne kryteria, które mogą szczególnie różnicować ocenę projektów i w odniesieniu do których prace przygotowawcze należy rozpocząć odpowiednio wcześniej, tj:

  1. przygotowanie projektu do realizacji. To kryterium jest szczególnie istotne jeśli w projekcie zakładamy budowę nowej hali produkcyjnej. W takim wypadku, maksymalną ilość punktów w ocenie (3 pkt.) zdobędziemy tylko wtedy, jeśli do wniosku dołączymy ostateczne pozwolenie na budowę. Dodatkowo, aby zdobyć 3 pkt. będzie musieli przekonać oceniających, że dokonaliśmy rzetelnej analizy ryzyk w projekcie, mamy zasoby techniczne i kadrowe wystarczające do realizacji projektu a kadra, która zarządzać będzie realizacją projektu ma wystarczające doświadczenie, aby temu celowi podołać.
  2. zdolność do sfinansowania projektu. Kryterium weryfikuje, czy przedsiębiorca dysponuje środkami finansowymi do pokrycia wydatków projektowych, z uwzględnieniem dotacji. Wnioskodawca musi przedstawić wiarygodne dokumenty potwierdzające finansowanie. Szczególnie w przypadku finansowania inwestycji kredytem komercyjnym przedsiębiorcy muszą odpowiednio wcześnie zadbać o kontakt z bankiem i pozyskanie promesy kredytu.

Zdobycie powyższych dokumentów wymaga czasu i zaangażowania zewnętrznych podmiotów, a jak doświadczenie pokazuje każdy punkt w ocenie się liczy.

Zmiany, zmiany…

W przypadku programu Badania na rynek trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię a mianowicie fakt, że dla każdego konkursu (do tej pory odbyły się już trzy) w tym programie zmieniane są kryteria. Oznacza to, że przygotowanie dokumentacji wymaga czasu i dokładności. W przypadku konkursu, który rozpocznie się 5 września br. wydzielono cześć środków w wysokości 400 mln złotych dla projektów, które zostaną zrealizowane w miastach średniej wielkości. Pozostała część budżetu czyli 750 mln złotych zostanie rozdysponowana w ramach konkursu horyzontalnego.

Będzie także możliwość otrzymania wsparcia na mniejsze projekty ale też nie dla wszystkich. Aby ubiegać się o dotację firma mikro lub mała musi przedstawić projekt na minimum 5 mln złotych. W przypadku firm średnich limit nie zmienia się i wynosi 10 mln złotych.

Dotacje dla najlepszych i najlepiej przygotowanych

Podsumowując, przygotowanie projektu do konkursu Badania na rynek wymaga podjęcia równoległych działań, które z jednej strony ściśle związane są z innowacyjnością projektu a z drugiej wymagają zdobycia bardzo ważnych dokumentów od instytucji zewnętrznych takich jak promesa czy pozwolenie na budowę. Każde działanie jest punktowane i tak samo ważne. W kontekście informacji związanej z brakiem podziału budżetu programu na poszczególne rundy powstanie sytuacja, że dla dobrych, innowacyjnych projektów, które nie będą przygotowane pod kątem formalno-prawnym we wrześniu lub w październiku po prostu nie starczy środków w ramach 3 i 4 rundy.