Na koniec kwietnia ogłoszono kolejny nabór dla działania 1.2 w województwie mazowieckim. Wspierane będą projekty badawczo – rozwojowe, ale tylko dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R. Wnioski mogą składać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne przyjmujące formę konsorcjum naukowego lub partnerstwa.

Projekt może objąć fazę badań przemysłowych, prac rozwojowych, ale maksymalnie do etapu pierwszej produkcji. Zaplanować można także rozwój technologii opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej, która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej. W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także wynajem infrastruktury badawczej lub  amortyzację infrastruktury badawczej przedsiębiorcy, niezbędnej do przeprowadzenia prac badawczych. Dodatkowo, możliwe będzie uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego), a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne celem skutecznej komercjalizacji technologii.

Wnioski można składać od 29 maja aż do 31 sierpnia br. Budżet wynosi 10 mln EURO. Wsparcie może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych i do 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych może wynieść 5 mln złotych. Można składać wyłącznie projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami badań Mazowsza czyli bezpieczna żywność, Inteligentne systemy zarządzania, w tym podobszar tematyczny „kosmos”, nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość życia, w tym podobszar tematyczny "zdrowie", "kosmetyka" i "edukacja".


Województwo dolnośląskie ogłosiło dwa konkursy skierowane do firm realizujących prace badawczo-rozwojowe. Są to: Działanie 1.2.1 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R oraz 1.2.1 B – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Projekty B+R

Konkurs przeznaczony na projekty badawcze przedsiębiorstw w wyniku których powstaną nowe lub istotnie ulepszone produkty lub/i procesy. Projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R czyli od pomysłu do etapu pierwszej produkcji włącznie. Można zaplanować wydatki, które wykraczają poza standardowy zakres prac badawczych ale które są istotne z punktu widzenia powodzenia projektu. Mogą to być  np. koszty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych, koszty wzornictwa przemysłowego czy też rozwoju umiejętności pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wnioski można składać od 29 maja do 27 lipca br.

Budżet konkursu wynosi 84 466 000 PLN a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych może wynieść 4,3 mln złotych.

Infrastruktura B+R

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w tym laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych, czy też centrów badawczo-rozwojowych, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Wnioski można składać od 29 maja do 27 lipca br.

To na co szczególnie należy zwrócić uwagę to fakt, że należy przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki zakupionej w ramach projektu infrastrukturze B+R. Zakupiony sprzęt i aparatura mają służyć przede wszystkim pracom badawczym dzięki którym powstaną nowe lub ulepszone innowacyjne produkty, procesy lub usługi. Szansę na wsparcie będą miały projekty, w wyniku których powstaną nowe etaty badawcze; będą realizowane w ramach konsorcjum z jednostką naukową lub z innym przedsiębiorstwem a szczególnie z MŚP, jeżeli o dotację będzie ubiegała się duża firma. Budżet konkursu wynosi 36 884 380,60 PLN, a koszty kwalifikowane projektu mogą wynieść nawet 12 mln złotych.