Inicjatywa Eureka

Inicjatywa Eureka to zdecentralizowana sieć 45 państw, w tym państw europejskich, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Jednym z instrumentów wsparcia w ramach tej inicjatywy jest program Eurostars, którego nabór rozpoczął się 20 stycznia 2022.

Kto i na co może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą się starać międzynarodowe partnerstwa realizujące projekty badawczo-rozwojowe w dowolnej dziedzinie, które mają cel cywilny i zmierzają do opracowania nowego produktu, procesu lub usługi. Projekt obowiązkowo musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe oraz opcjonalnie badania przemysłowe. W programie nie przewidziano wsparcia na prace przedwdrożeniowe. Liderem partnerstwa, składającego się z minimum dwóch niepowiązanych ze sobą podmiotów, z co najmniej dwóch krajów uczestniczących, musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP, natomiast partnerami mogą być także inne organizacje, takie jak duże firmy, uniwersytety, organizacje badawcze i inne. Przeciętnie partnerstwa obejmują nie więcej niż 5 podmiotów.

Jakie państwa uczestniczą w programie?

Wsparcie w ramach Inicjatywy Eureka finansowane jest ze środków krajowych poszczególnych państw uczestniczących. Oprócz Polski w programie Eurostars uczestniczą: Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Republika Południowej Afryki, Republika Korei, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania.

 

Konkurs Eurostars

 

Ile wsparcia można otrzymać?

W Polsce za całość zadań realizowanych z udziałem polskich podmiotów odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie w formie dotacji ze środków krajowych przyznawane jest zgodnie z poziomami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 (GBER). Maksymalne dofinansowanie przypadające na jednego polskiego członka konsorcjum nie może przekroczyć 500 tys. zł, natomiast limit dofinansowania na projekt wynosi 1 mln zł. Poszczególne kraje członkowskie Eureki  mają swoje limity i ograniczenia (w szczególności dotyczące finansowania instytucji naukowych i dużych przedsiębiorstw). Ważne jest natomiast, aby budżet całego projektu międzynarodowego był podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 70% całkowitego kosztu projektu.

Jak wygląda proces oceny?

Bieżący nabór wniosków do Inicjatywy Eureka trwa do 24 marca 2022 r. Następnie rozpocznie się ocena formalna i merytoryczna projektu, która powinna zakończyć się maksymalnie do końca czerwca 2022 r. Oceny formalnej dokonuje Sekretariat Konkursu, merytorycznej – niezależni eksperci międzynarodowi wskazani przez Sekretariat Konkursu. Po pozytywnym przejściu tego etapu i rekomendacji wniosku do dofinansowania, rozpoczyna się proces składania wniosku krajowego. Każdy kraj uczestniczący ma własne zasady dofinansowania projektów, a więc każdy z partnerów konsorcjum ubiega się o dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek zgodnie z krajową procedurą. W Polsce NCBR przewiduje zakończenie naboru na 24 września 2022r. Ogłoszenie listy projektów rekomendowanych dofinansowania planowane jest na grudzień 2022 r. Warunkiem zawarcia umów krajowych jest podpisanie Consortium Agreement pomiędzy Sekretariatem Inicjatywy Eureka a NCBR.

Kolejny nabór do Inicjatywy Eureka planowany jest w terminie: 13.07-15.09.2022 r.

Co będzie oceniane?

Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu Eureki jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. W kryteriach oceny projektów znalazły się ponadto takie zagadnienia jak: wyzwanie naukowe i techniczne projektu, dojrzałość technologiczna rozwiązania, jakość proponowanego konsorcjum, sposób zarządzania projektem oraz odpowiednie uzasadnienie struktury kosztów.

O czym należy pamiętać?

  • Projekt może być realizowany wyłącznie w konsorcjum składającym się z minimum z dwóch podmiotów z minimum dwóch krajów uczestniczących,
  • W konsorcjum nie mogą występować podmioty powiązanie ani partnerskie,
  • Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo o statusie MŚP,
  • Udział podmiotów z jednego kraju nie powinien przekraczać 70% całkowitego kosztu projektu,
  • Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy,
  • Przedsiębiorstwo z Polski może ubiegać się o maksymalne dofinansowanie na poziomie 500 tys. zł,
  • Obowiązuje niezależna procedura aplikowania po środki krajowe przez partnerów konsorcjum.

Dlaczego warto aplikować?

Choć proces ubiegania się o dofinansowanie jest dość długotrwały, daje przedsiębiorstwom posiadającym partnerów zagranicznych realną możliwość potencjalnego sfinansowania wspólnie realizowanych ciekawych projektów badawczo-rozwojowych i umocnienia międzynarodowych kontaktów. Do chwili obecnej współczynnik sukcesu w programie Eurostars wynosił 29%. W porównaniu do EIC Accelerator, gdzie szacowany jest on na poziomie 3-4%, szanse na otrzymanie dofinansowania są więc dużo wyższe.