Zarówno w przypadku projektów badawczo-rozwojowych, jak i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE lub krajowych przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosku o dofinansowanie, jest ostatnim etapem długiej drogi do prawidłowego zaplanowania projektu. W momencie aplikowania o wsparcie przedsiębiorca powinien dysponować szeroką wiedzą zarówno w zakresie projektu, jego wpływu na przedsiębiorstwo, jak również na jego otoczenie makroekonomiczne. Przydatnym narzędziem, które może pomóc przedsiębiorcom w prawidłowym przygotowaniu się do realizacji projektów jest tzw. analiza kosztów i korzyści.

Cele analizy kosztów i korzyści

Analiza kosztów i korzyści jest często wykorzystywana jako metoda oceny projektów, która dostarcza znacznie więcej cennych informacji niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnej analizy finansowej. Dlatego kluczowe jest, aby przedsiębiorca rozróżnił klasyczną analizę opłacalności od analizy kosztów i korzyści. Pierwsza bazuje wyłącznie na ocenie przepływów pieniężnych, druga zaś pozwala dodatkowo uwzględnić aspekt społeczny oraz koszty i korzyści realizacji projektu, nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstwa, lecz również z punktu widzenia całego społeczeństwa. Warto pamiętać, iż analiza kosztów i korzyści może być zarówno narzędziem wykorzystywanym w procesie podejmowania decyzji o rozpoczęciu inwestycji, jak i oceny rozwiązań już realizowanych.

W zależności od przyjętej metodologii i celu, w jakim przeprowadzana jest analiza, spotkać można różne etapy jej tworzenia. W celu pełnej oceny projektu, warto przeprowadzić ją w następujących obszarach:

  • Określenie kontekstu projektu;
  • Zdefiniowanie alternatywnych scenariuszy realizacji;
  • Cel projektu;
  • Identyfikacja projektu oraz określenie beneficjentów rezultatu;
  • Wykonalność i aspekty środowiskowe;
  • Analiza finansowa oraz analiza ekonomiczna;
  • Analiza wrażliwości i ocena ryzyka.

Korzyści dla przedsiębiorców

Pełna analiza kosztów i korzyści najczęściej jest stosowana do oceny dużych projektów infrastrukturalnych. Jednakże warto pamiętać, iż założenia tej metody mogą stanowić wskazówki dla przedsiębiorców, którzy chcą prawidłowo przygotować się również do realizacji projektów zarówno badawczo-rozwojowych, jak i inwestycyjnych. Mimo, iż przeprowadzenie analizy może być czasochłonne, pozwoli to ograniczyć ryzyko niepowodzenia projektu i z pewnością przyda się przedsiębiorcom ubiegającym się o wsparcie ze środków publicznych.