Know-how, technologie, a nawet sama marka mogą stanowić najważniejsze aktywa przedsiębiorcy, przekładające się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i zapewniające sukces na rynku. Kreatywność i innowacyjność w firmie jest niezbędna dla zapewnienia rozwoju biznesu, dlatego też każda decyzja dotycząca ochrony posiadanej własności intelektualnej (IP – „intelectual properties”) w dużej mierze może stanowić o sukcesie lub porażce planowanych działań. Jak jednak zadbać o właściwą ochronę wypracowanej wiedzy i rozwiązań? Jak zabezpieczyć się przed naruszeniem praw własności intelektualnej innych podmiotów? Jak dostosować dostępne sposoby ochrony do potrzeb i planów rozwojowych firmy?

Z uwagi na różnorodność przedsiębiorstw, branż, strategii biznesowych i innych czynników wpływających na efektywne zarządzanie własnością intelektualną, nie jest możliwe udzielenie jednej, doskonałej odpowiedzi na wszystkie te pytania i wypracowanie jednego, uniwersalnego modelu zarządzania własnością intelektualną. Przedsiębiorca, chcąc zmaksymalizować korzyści wynikające z posiadanych IP powinien więc w swojej działalności na bieżąco analizować, weryfikować i oceniać zarówno zebrane przedmioty własności przemysłowej, jak i wybrane strategie ich ochrony. Należy przy tym brać pod uwagę wiele różnych czynników, obejmujących nie tylko sam przedmiot ochrony, ale także pożądaną długość jej trwania, obszar ochrony czy związane z nią koszty.

Analiza IP jest szczególnie istotna w przypadku działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, na które polskie przedsiębiorstwa decydują się coraz częściej – zarówno samodzielnie, jak i w partnerstwie z jednostkami naukowymi czy instytutami badawczymi.

Jednym z efektów takich działań, poza wprowadzeniem na rynek nowych towarów czy usług, jest wytworzona w ramach projektów nowa wiedza, mogąca potencjalnie stanowić bazę do przyszłych, podobnych inicjatyw, przyciągająca inwestorów i sprzyjająca budowaniu przewagi konkurencyjnej. Co istotne, w przypadku wszystkich projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, które starają się o pozyskanie dotacji, przeprowadzenie analizy IP i zaplanowanie metod ochrony stanowi istotny punkt przygotowań do realizacji projektu. Instytucje decydujące o przyznaniu wsparcia oczekują, że Wnioskodawcy będą mieli wypracowaną strategię ochrony tworzonych rozwiązań, która zabezpieczy opłacalność podejmowanych przedsięwzięć.

Wykorzystanie kreatywności i potencjału przedsiębiorstw, których efektem jest tworzenie nowej wiedzy i rozwiązań przyjmujących formę własności intelektualnej jest więc jednym z czynników decydujących o sukcesie na rynku. Aby jednak było skutecznie realizowane, konieczne staje się zabezpieczenie tworzonych rozwiązań przed działaniami konkurencji poprzez wypracowanie odpowiedniej strategii ich ochrony, możliwe dzięki realizowanej analizie IP.